ترجمۀ متون علوم انسانی

جلسۀ اول : توضیحات دربارۀ هدف از تشکیل کارگاه ، اهمیت زبان مقصد و تحلیل متن در زبان مبدأ و مقصد و ارائه جملاتی برای ترجمه

جلسۀ دوم : تحلیل متن در زبان مقصد (فارسی )، ترجمۀ جملاتی از انگلیسی به فارسی ، معرفی منبع

جلسۀ سوم : تحلیل متن در زبان فارسی، ترجمۀ گروهی متنی از انگلیسی به فارسی ، معرفی منبع

جلسۀ چهارم: تحلیل متن در زبان فارسی، بررسی ترجمۀ متن دانشجویان ، معرفی منبع

جلسۀ پنجم تا دهم : ترجمه ، بررسی ، تحلیل


دانش‌آموختۀ زبان‌شناسی همگانی دانشگاه تهران، دانش‌آموختۀ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز، مدرس فلسفه، تفکر انتقادی و زبان انگلیسی

مترجم آثاری مانند:

 سیمون وی، نوشتۀ ان. ام. بگلی

  فلسفۀ علم، نوشتۀ سمیرا اکاشا

ویراستار آثاری مانند:

سرگذشت فلسفه، نوشتۀ براین مگی، ترجمۀ حسن کامشاد

 دریای ایمان، نوشتۀ دان کیوپیت، ترجمۀ حسن کامشاد

 راهنمای تفکر نقادانه، نوشتۀ استیوارت ام. کیلی، ترجمۀ کورش کامیاب

 موسیقی‌دانان دیروز، رومن رولان، ترجمۀ رضا رضایی

 موسیقی دانان امروز، نوشتۀ رومن رولان، ترجمۀ رضا رضای

 ریشه‌های رومانتیسم، نوشتۀ آیزایا برلین، ترجمۀ عبدالله کوثری

   در باب زبان و زبان‌شناسی، ای.ام.ریکرسون، ترجمۀ محمدمهدی

   پرسیدن مهم‌تر از پاسخ دادن است، نوشتۀ دانیل کلاک، ترجمۀ حمیدۀ بحرینی

   درس‌هایی کوچک دربارۀ مقولاتی بزرگ (جلدهای 2و 3)، نوشته لشک کولاکفسکی، ترجمۀ روشن وزیری