کاربر گرامی،
لطفا تمام موارد زیر را با دقت پر نمایید و در آخر دکمه تایید و ادامه را کلیک نمایید
فشردن دکمه مقابل به معنای پذیرفتن تمامی قوانین و مقررات کلی

قوانین و مقرارات مربوط به پدیدآور و کتابهای آن


وب سایت اهل قلم است. ظرف مدت یکماه پس از تاریخ ثبت نام اولیه، چنانچه نواقص برطرف و ثبت نام تکمیل نشود، سیستم به صورت اتوماتیک درخواست ثبت نام شما را حذف خواهد کرد.