ثبت نامه برای استفاده از بیمه تکمیلی در سایت صندوق اعتباری هنر آغاز شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و لیست تعهدات به سایت صندوق مراجعه نمائید.